Regulamin konta

w sklepie Baai Woman

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

 • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
 • Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 • Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 • Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
 • Regulamin – niniejszy regulamin Konta.
 • Sklep – sklep internetowy Baai Woman prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem baaiwoman.com
 • Sprzedawca –
  JULIA BELGRAU-KULIG,
  przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
  NavalENG Julia Belgrau-Kulig,
  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
  5833465719,
  nr REGON 523857721,
  Węgrzyna 12/6; 80-175 Gdańsk.

  § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  1. Adres pocztowy:
   Kolonia 114A, 83-328 Sianowo
  2. Adres e-mail: info@baaiwoman.com

  § 3 WYMOGI TECHNICZNE

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
   • aktywne konto e-mail
   • urządzenie z dostępem do Internetu
   • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

  § 4 KONTO

  1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli
   Kupującego.
  2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego
   w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
  3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
  4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie
   prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
  6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres
   e-mail: info@baaiwoman.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz
   rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

  § 5 REKLAMACJE

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail info@baaiwoman.com.
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może
   skorzystać m.in. z:
   1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
    należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
    znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
   2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
    Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
    polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
    https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
   3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
   4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

  § 6 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca.
   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach
   oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce
   prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
   Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym
   przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej
   zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na
   przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie
   danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
  4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
   1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
   2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
   3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
    podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. przeniesienia danych do innego administratoraa także prawo:
   6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
    sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1
    lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
  7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do
   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  § 7 ZASTRZEŻENIA

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
  3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
  4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
   1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
   2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
   3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.
  5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem
   zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
  6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę
   poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy info@baaiwoman.com, czego
   skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub
   wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
  7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się,
   że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
  8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd
   właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
pl_PL
Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie dostępny. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.